واحد طراحی و مهندسی

1- تهیه Shop Drawing
2- مدل سازی بدنه - محاسبه هیدرودینامیک
3- محاسبات و آنالیز سازه بر اساس قوانین DNV
4- محاسبات و آنالیز سازه بر اساس قوانین GL
5- آنالیز تنش
6- مدل سازی و محاسبات هیدرودینامیک