واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه


1- تهیه برنامه اصلی پروژه مطابق با خصوصیات پروژه

2- ایجاد سیستم اندازه گیری تمامی فعالیتهای پروژه

3- تهیه و کنترل برنامه دو هفتگی برای تمامی کارگاه ها

4- تهیه گزارشات پروژه همراه با آنالیز انحراف ها