قابلیت ها

- طراحی پایه و تفصیلی انواع شناورها با استفاده از نرم افزارهای (TRIBON, AUTOSHIP & ANSYS)
- تهیه نقشه های مهندسی کارگاهی و ساخت توسط نرم افزار Tribon ,AutoCAD
- ساخت ۴ فروند شناور در سال تا ظرفیت DWT 80000
- فعالیت در زمینه تعمیر انواع شناورها و سکوهای حفاری (Jack up)