تعمیراتی سکوی شناور حفاری ( جک آپ) سینا ۱

نام دکل: سینا
نوع دکل : حفاری
طول کلی: ۷۹ متر
عرض کلی: ۵۳ متر
ارتفاع ساختمانی: ۷ متر
ارتفاع پایه ها : ۱۱۸ متر
شرکت اندیشه و عمران محیط
شرکت صنایع کشتی سازی بحر گسترش هرمز